Verisurf (www.verisurf.com) je softver za računarski podržano 3D koordinatno merenje (CMM) i proveru proizvoda na osnovu CAD modela (Model based Inspection) ili na osnovu crteža. Podržava različite 3D merne uređaje, kao što su prenosne merne ruke (PCMM), kao i laserski skeneri, projektori, laserski trekeri (laser tracker) i koordinatne merne mašine (CMM). Ako stacionarna koordinatna merna mašina komunicira sa I++ DME interfejsom, onda za mogućnost integracije sa Verisufom nije potrebna dodatna oprema. U slučaju da mašina komunicira na drugačiji način, za povezivanje starijih mašina na raspolaganju je Universal CMM.

Verisurf deluje unutar Mastercama (potreban mu je Mastercam Design), ali ima svoju bazu podataka koja omogućava i obradu veoma velikih baza podataka tačkastih oblaka (point clouds), površina (surfaces) i mreža (meshes). Napredan, moćan i efikasan Verisurf CMM softver upotrebljiv je za različite aplikacije u industriji alata, za vrednovanje geometrijskih oblika, merenje dimenzija proizvoda u proizvodnji i automatizaciju pregleda proizvoda.

Verisurf integriše CMM merne uređaje unutar jednog softvera

Jedna od prednosti Verisurfovog softvera je mogućnost integracije različitih CMM uređaja u okviru jednog softvera. To znači da istu datoteku možemo da upotrebimo prilikom merenja na klasičnoj koordinatnoj mernoj mašini, na prenosnim mernim rukama, laserskim skenerima i drugim mernim uređajima. Pri tome, podaci o merenjima, izveštavanju i/ili parametrima ostaju nepromenjeni jer Verisurf takođe omogućava upotrebu više mernih instrumenata istovremeno.

Verisurf takođe pogoni prenosni 3D merač (PCMM) Master3DGage (www.master3dgage.com) i ostale prenosne merne ruke na tržištu. Pomoću njih brzo i precizno možemo da merimo i kontrolišemo proizvode i uporedimo ih sa CAD modelom — direktno na CNC mašini ili bilo gde drugde u proizvodnom procesu.

Verisurf čine moduli Measure, Automate, Project, Validate, Build, Analysis i Reverse, kojima je za rad potreban osnovni modul Basic. Za poboljšanje i automatizaciju procesa tu su još Verisurf Software Development Kit (SDK) i Universal CMM, pomoću kojeg Verisurf možemo da koristimo gotovo na bilo kojoj koordinatnoj mernoj mašini.

Mogućnost integracije sa različitim CAD formatima

MBD (Model Based Inspection)/GD&T podatke prenosimo u Mastercam pomoću Moldplusovog CATIA interfejsa. Osim MBD podataka, Moldplusov CATIA interfejs za Mastercam podržava površine, solide, poligonsku mrežu, žični model, ose, ravnine, nivoe, boje i temelje za bušenje. Mastercamov modul za bušenje ProDrill automatski ih prepoznaje.

Pozovite nas ili kontaktirajte za prezentaciju softvera Verisurf i prenosne merne ruke Master3Dgage.

Verisurf Basic

Verisurf Measure

Verisurf Automate

Universal CMM

Verisurf Reverse

Verisurf Build

Verisurf Analyisis

Verisurf Project

Verisurf SDK

Verisurf Validate